เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เวอร์ชั่น 1.0

เว็บไซต์ www.inobleclinic.com ซึ่งอยู่ที่ www.inobleclinic.com เป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของ iNoble Clinic Co. Ltd. คุณสมบัติบางประการของเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อกำหนดหรือกฎเพิ่มเติมซึ่งจะโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติดังกล่าว

ข้อกำหนดแนวทางและกฎเพิ่มเติมทั้งหมดดังกล่าวรวมอยู่ในการอ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อธิบายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันตามกฎหมายที่ดูแลการใช้งานไซต์ของคุณ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์แสดงว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจและความสามารถในการเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปีในการเข้าถึงเว็บไซต์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดเหล่านี้อย่าเข้าสู่ระบบและ / หรือใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดให้ใช้อนุญาโตตุลาการมาตรา 10.2 เป็นรายบุคคลเพื่อระงับข้อพิพาทและยัง จำกัด การเยียวยาที่มีให้สำหรับคุณในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ https://www.termsofusegenerator.net ตัวสร้างข้อกำหนดการใช้งานและตัวสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว

เข้าถึงเว็บไซต์
ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

บริษัท ให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด ที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ไม่ผูกขาดเพิกถอนได้และ จำกัด การเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองเท่านั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

ข้อ จำกัด บางประการ

สิทธิ์ที่ได้รับอนุมัติให้คุณในข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ต่อไปนี้: (ก) คุณจะต้องไม่ขายให้เช่าให้เช่าโอนมอบหมายแจกจ่ายโฮสต์หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ (b) คุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสร้างผลงานลอกเลียนแบบถอดประกอบย้อนกลับคอมไพล์หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ (c) คุณจะไม่เข้าถึงไซต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกันหรือแข่งขันได้ และ (ง) ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ห้ามมิให้มีการคัดลอกทำซ้ำแจกจ่ายเผยแพร่ซ้ำดาวน์โหลดแสดงโพสต์หรือส่งในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นการเปิดตัวการอัปเดตหรือ นอกเหนือจากการทำงานอื่น ๆ ของเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดบนไซต์จะต้องเก็บรักษาไว้ในสำเนาทั้งหมด

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระงับหรือยุติไซต์โดยมีหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ คุณอนุมัติว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงการหยุดชะงักหรือการยุติไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ไม่มีการสนับสนุนหรือการบำรุงรักษา

คุณยอมรับว่า บริษัท จะไม่มีภาระผูกพันในการให้การสนับสนุนใด ๆ กับคุณเกี่ยวกับไซต์

ไม่รวมเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณอาจให้คุณทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าในไซต์และเนื้อหาของ บริษัท หรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท เป็นเจ้าของ โปรดทราบว่าข้อกำหนดและการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ แก่คุณหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ยกเว้นสิทธิ์การเข้าถึงที่ จำกัด ซึ่งแสดงไว้ในส่วน 2.1 บริษัท และซัพพลายเออร์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สาม ผู้ใช้อื่น ๆ
ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สาม

ไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามและ / หรือแสดงโฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม ลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท และ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สามใด ๆ บริษัท ให้การเข้าถึงลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อความสะดวกสำหรับคุณเท่านั้นและไม่ตรวจสอบอนุมัติตรวจสอบรับรองรับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สาม คุณใช้ลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สามทั้งหมดโดยยอมรับความเสี่ยงเองและควรใช้ความระมัดระวังและดุลยพินิจในการดำเนินการดังกล่าวในระดับที่เหมาะสม เมื่อคุณคลิกลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สามข้อกำหนดและนโยบายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้รวมถึงแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สาม

ผู้ใช้อื่น ๆ

ผู้ใช้ไซต์แต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของตนเองทั้งหมด เนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้คุณรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ไม่ว่าคุณหรือผู้อื่นจะจัดหาให้ก็ตาม คุณยอมรับว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการโต้ตอบดังกล่าว หากมีข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ใช้ไซต์ใด ๆ เราไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

คุณขอปลดและปลด บริษัท และเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายจากเราตลอดไปและขอยกเว้นและละทิ้งข้อพิพาทในอดีตปัจจุบันและอนาคตการเรียกร้องการโต้เถียงความต้องการสิทธิภาระผูกพันความรับผิดแต่ละครั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต การกระทำและสาเหตุของการกระทำทุกชนิดและลักษณะที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือที่เกี่ยวข้องกับไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อม หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียคุณขอยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1542 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งระบุว่า: “การเปิดตัวทั่วไปไม่ครอบคลุมถึงข้อเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่าจะมีอยู่ในความโปรดปรานของเขาหรือเธอที่ ระยะเวลาในการดำเนินการปล่อยตัวซึ่งหากทราบโดยเขาหรือเธอจะต้องมีผลกระทบอย่างมากต่อการชำระหนี้ของเขาหรือเธอกับลูกหนี้ “

คุกกี้และเว็บบีคอน

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ www.inobleclinic.com ใช้ “คุกกี้” คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลรวมถึงความชอบของผู้เยี่ยมชมและหน้าเว็บบนเว็บไซต์ที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงหรือเยี่ยมชม ข้อมูลนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการปรับแต่งเนื้อหาหน้าเว็บของเราตามประเภทเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมและ / หรือข้อมูลอื่น ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไซต์นี้จัดทำขึ้นตาม “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีอยู่” และ บริษัท และซัพพลายเออร์ของเราขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมายรวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของความสามารถในการค้าทั้งหมด , ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ชื่อเรื่อง, ความเพลิดเพลินเงียบ ๆ , ความถูกต้อง, หรือการไม่ละเมิด เราและซัพพลายเออร์ของเราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะตรงตามความต้องการของคุณจะพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะถูกต้องเชื่อถือได้ปราศจากไวรัสหรือรหัสอันตรายอื่น ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย หรือปลอดภัย หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับไซต์การรับประกันดังกล่าวทั้งหมดจะ จำกัด ระยะเวลาไว้ที่เก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ใช้งานครั้งแรก

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด ระยะเวลาการรับประกันโดยนัยดังนั้นข้อ จำกัด ข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไม่ว่าในกรณีใด บริษัท หรือซัพพลายเออร์ของเราจะต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับผลกำไรที่สูญหายข้อมูลที่สูญหายค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือทางอ้อมใด ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องเป็นแบบอย่างโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษหรือเชิงลงโทษที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้งานของคุณหรือไม่สามารถใช้ไซต์ได้แม้ว่า บริษัท จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม การเข้าถึงและการใช้งานไซต์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเองและคุณจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากนั้น

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตแม้ว่าจะมีสิ่งใดที่ตรงกันข้ามในที่นี้ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะ จำกัด ไว้ที่สูงสุดไม่เกินห้าสิบดอลลาร์สหรัฐ (50 ดอลลาร์สหรัฐ) ตลอดเวลา การมีอยู่ของการอ้างสิทธิ์มากกว่าหนึ่งครั้งจะไม่ขยายขีด จำกัด นี้ คุณยอมรับว่าซัพพลายเออร์ของเราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อ จำกัด หรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ระยะและการเลิกจ้าง.

ภายใต้หัวข้อนี้ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ เราอาจระงับหรือยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวรวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อสิ้นสุดสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้บัญชีของคุณและสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานไซต์จะสิ้นสุดลงทันที คุณเข้าใจว่าการยุติบัญชีของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ของเรา บริษัท จะไม่รับผิดใด ๆ ต่อคุณสำหรับการยุติสิทธิ์ใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ แม้ว่าสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามข้อกำหนดต่อไปนี้ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผล: ส่วนที่ 2 ถึง 2.5 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ถึง 10

———————————–

นโยบายลิขสิทธิ์

บริษัท เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในการเชื่อมต่อกับไซต์ของเราเราได้ใช้และดำเนินการตามนโยบายที่เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งกำหนดให้มีการลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์และสำหรับการยุติผู้ใช้เว็บไซต์ออนไลน์ของเราซึ่งเป็นผู้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซ้ำ ๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของเรากำลังละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องการให้ลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ออกข้อมูลต่อไปนี้จะอยู่ในรูปแบบของการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (ตาม ต้องจัดส่งถึง 17 USC § 512 (c)) ให้กับตัวแทนลิขสิทธิ์ที่กำหนดของเรา:

– ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
– การระบุผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
– การระบุเนื้อหาในบริการของเราที่คุณอ้างว่าละเมิดและคุณขอให้เราลบ
– ข้อมูลที่เพียงพอที่จะอนุญาตให้เราค้นหาเนื้อหาดังกล่าวที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ
– คำแถลงว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือภายใต้กฎหมาย และคำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดหรือคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

โปรดทราบว่าตาม 17 U.S.C. § 512 (f) การบิดเบือนความจริงที่เป็นสาระสำคัญในการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจะทำให้ฝ่ายที่ร้องเรียนต้องรับผิดต่อความเสียหายค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นโดยเราซึ่งเกี่ยวข้องกับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

ทั่วไป

ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวและหากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เราอาจแจ้งให้คุณทราบโดยส่งอีเมลถึงคุณไปยังที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่คุณให้ไว้กับเราและ / หรือโดยการโพสต์ประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน เว็บไซต์. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณกับเรา ในกรณีที่ที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่คุณให้เราไม่ถูกต้องการจัดส่งอีเมลของเราที่มีคำบอกกล่าวดังกล่าวจะถือเป็นการแจ้งให้ทราบอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในหนังสือแจ้ง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลอย่างเร็วที่สุดสามสิบ (30) วันตามปฏิทินหลังจากที่เราส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบหรือสามสิบ (30) วันตามปฏิทินหลังจากที่เราโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลทันทีสำหรับผู้ใช้ใหม่ของไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นการระบุว่าคุณรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การระงับข้อพิพาท โปรดอ่านข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้อย่างละเอียด เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของคุณกับ บริษัท และมีผลต่อสิทธิ์ของคุณ มันมีขั้นตอนสำหรับการบังคับใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินการแบบกลุ่ม

การบังคับใช้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ

การเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้โดย บริษัท ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้อย่างไม่เป็นทางการหรือในศาลเรียกร้องขนาดเล็กจะได้รับการแก้ไขโดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นรายบุคคลภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ การดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้มีผลบังคับใช้กับคุณและ บริษัท และกับ บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือตัวแทนพนักงานผู้ที่อยู่ในผลประโยชน์ผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายตลอดจนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดหรือผู้รับผลประโยชน์จากบริการหรือสินค้าที่ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนด

ประกาศข้อกำหนดและการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ

ก่อนที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขออนุญาโตตุลาการคู่สัญญาจะต้องส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึงอีกฝ่ายก่อนซึ่งอธิบายถึงลักษณะและพื้นฐานของข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทและการผ่อนปรนที่ร้องขอ ควรส่งหนังสือแจ้ง บริษัท ไปที่: ไอโนเบิลคลินิกภูเก็ต (เกาะแก้ว) (เกาะแก้ว) 92 / 47-51 ถ. เทพกระษัตรีต. เกาะแก้วอ. เมืองจ. ภูเก็ต หลังจากได้รับหนังสือแจ้งแล้วคุณและ บริษัท อาจพยายามแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ หากคุณและ บริษัท ไม่แก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จำนวนเงินของข้อเสนอการระงับข้อพิพาทที่ทำโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการได้จนกว่าอนุญาโตตุลาการจะได้กำหนดจำนวนของคำชี้ขาดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับ

กฎอนุญาโตตุลาการ.

อนุญาโตตุลาการจะต้องเริ่มต้นผ่าน American Arbitration Association ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกที่จัดตั้งขึ้นซึ่งเสนออนุญาโตตุลาการตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ หาก AAA ไม่สามารถใช้อนุญาโตตุลาการได้คู่สัญญาจะตกลงที่จะเลือกผู้ให้บริการ ADR ทางเลือกอื่น กฎของผู้ให้บริการ ADR จะควบคุมทุกแง่มุมของอนุญาโตตุลาการยกเว้นในขอบเขตที่กฎดังกล่าวขัดแย้งกับข้อกำหนด กฎอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค AAA ที่ควบคุมอนุญาโตตุลาการมีอยู่ทางออนไลน์ที่ adr.org หรือโทรไปที่ AAA ที่ 1-800-778-7879 อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียวที่เป็นกลาง การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่จำนวนเงินทั้งหมดของรางวัลที่ขอมีน้อยกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) อาจได้รับการแก้ไขผ่านอนุญาโตตุลาการที่ไม่มีลักษณะที่มีผลผูกพันตามตัวเลือกของฝ่ายที่ต้องการการบรรเทาทุกข์ สำหรับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่จำนวนเงินรวมของรางวัลที่ขอคือหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือมากกว่านั้นสิทธิ์ในการพิจารณาคดีจะถูกกำหนดโดยกฎอนุญาโตตุลาการ การพิจารณาคดีใด ๆ จะจัดขึ้นในสถานที่ห่างจากที่อยู่อาศัยของคุณไม่เกิน 100 ไมล์เว้นแต่คุณจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาอนุญาโตตุลาการจะแจ้งให้คู่กรณีทราบวันเวลาและสถานที่ในการพิจารณาคดีด้วยวาจาอย่างสมเหตุสมผล การตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดที่ได้รับจากอนุญาโตตุลาการอาจถูกป้อนในศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ หากอนุญาโตตุลาการมอบรางวัลให้กับคุณซึ่งมากกว่าข้อเสนอการชำระหนี้ครั้งสุดท้ายที่ บริษัท ทำกับคุณก่อนที่จะเริ่มการอนุญาโตตุลาการ บริษัท จะจ่ายเงินให้คุณมากขึ้นจากรางวัลหรือ $ 2,500.00 แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายของตนเองที่เกิดจากอนุญาโตตุลาการและจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ ADR เป็นส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน

กฎเพิ่มเติมสำหรับอนุญาโตตุลาการที่ไม่ปรากฏ

หากมีการเลือกอนุญาโตตุลาการที่ไม่มีรูปลักษณ์ภายนอกอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการทางโทรศัพท์ทางออนไลน์และ / หรือขึ้นอยู่กับการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ลักษณะเฉพาะจะถูกเลือกโดยฝ่ายที่เริ่มอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการจะไม่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของบุคคลใด ๆ โดยคู่สัญญาหรือพยานเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

การ จำกัด เวลา

หากคุณหรือ บริษัท ดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการการดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะต้องเริ่มต้นและ / หรือเรียกร้องภายในขอบเขตของข้อ จำกัด และภายในกำหนดเวลาที่กำหนดภายใต้กฎ AAA สำหรับการเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง

อำนาจของอนุญาโตตุลาการ

หากอนุญาโตตุลาการเริ่มขึ้นอนุญาโตตุลาการจะตัดสินสิทธิและความรับผิดของคุณและ บริษัท และข้อพิพาทจะไม่ถูกรวมเข้ากับเรื่องอื่นใดหรือเข้าร่วมกับกรณีหรือฝ่ายอื่นใด อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการสั่งให้มีการเคลื่อนไหวของการเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการตัดสินความเสียหายที่เป็นตัวเงินและให้การเยียวยาหรือการบรรเทาทุกข์ที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่บุคคลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กฎ AAA และข้อกำหนด อนุญาโตตุลาการจะออกคำชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษรและคำตัดสินที่อธิบายถึงข้อค้นพบที่สำคัญและข้อสรุปซึ่งคำชี้ขาดนั้นขึ้นอยู่กับ อนุญาโตตุลาการมีอำนาจเช่นเดียวกันในการให้การบรรเทาทุกข์เป็นรายบุคคลที่ผู้พิพากษาในศาลจะมี คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคุณและ บริษัท

การสละสิทธิ์การพิจารณาคดีของคณะลูกขุน

คู่สัญญาสละสิทธิทางกฎหมายและทางกฎหมายของพวกเขาในการเข้าศาลและได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะกรรมการแทนที่จะเลือกว่าการเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ โดยทั่วไปขั้นตอนอนุญาโตตุลาการจะมีข้อ จำกัด มีประสิทธิภาพมากกว่าและมีราคาไม่แพงกว่ากฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ในศาลและอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลอย่าง จำกัด ในกรณีที่ควรมีการฟ้องร้องระหว่างคุณกับ บริษัท ในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางใด ๆ เพื่อให้พ้นจากตำแหน่งหรือบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือมิฉะนั้นคุณและ บริษัท จะสละสิทธิ์ทั้งหมดในการพิจารณาคดีโดยคณะกรรมการแทนที่จะเลือกให้ข้อพิพาทได้รับการแก้ไข โดยผู้พิพากษา

การสละสิทธิ์ในการดำเนินการในชั้นเรียนหรือรวม

การเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะต้องได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการหรือการฟ้องร้องเป็นรายบุคคลและไม่ใช่แบบกลุ่มและการเรียกร้องของลูกค้าหรือผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายจะไม่สามารถอนุญาโตตุลาการหรือฟ้องร้องร่วมกันหรือรวมกับลูกค้ารายอื่นได้ หรือผู้ใช้

การรักษาความลับ

ทุกแง่มุมของกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นความลับอย่างเคร่งครัด คู่สัญญาตกลงที่จะรักษาความลับเว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ย่อหน้านี้จะไม่ป้องกันไม่ให้คู่สัญญาส่งข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นในการบังคับใช้ข้อตกลงนี้เพื่อบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือเพื่อขอคำสั่งห้ามหรือการผ่อนปรนที่เท่าเทียมกัน

การเป็นโมฆะ

หากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ถูกพบว่ากฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจส่วนที่เฉพาะเจาะจงหรือบางส่วนนั้นจะไม่มีผลบังคับและจะถูกตัดออกและส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะ ดำเนินต่อไปอย่างเต็มกำลังและมีผล

สิทธิ์ในการสละสิทธิ์

สิทธิและข้อ จำกัด ใด ๆ หรือทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้อาจถูกสละโดยฝ่ายที่อ้างสิทธิ์ในการเรียกร้อง การสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่สละหรือส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

การอยู่รอดของข้อตกลง

ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะคงอยู่ต่อไปเมื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์ของคุณกับ บริษัท

ศาลเรียกร้องเล็ก ๆ

อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งคุณหรือ บริษัท อาจดำเนินการเป็นรายบุคคลในศาลเรียกร้องเล็ก ๆ

การบรรเทาทุกข์ในกรณีฉุกเฉิน

ไม่ว่าที่กล่าวมาข้างต้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินที่สามารถทำได้อย่างเท่าเทียมกันต่อหน้าศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางเพื่อรักษาสถานะเดิมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ การร้องขอสำหรับมาตรการระหว่างกาลจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือภาระผูกพันอื่นใดภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

การเรียกร้องไม่อยู่ภายใต้การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

แม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างถึงการหมิ่นประมาทการละเมิดพระราชบัญญัติการฉ้อโกงและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดและการละเมิดหรือการยักยอกสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือความลับทางการค้าของอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

ในกรณีใด ๆ ที่ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการที่กล่าวมาข้างต้นอนุญาตให้คู่กรณีฟ้องร้องกันในศาลคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลที่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์เคาน์ตี้แคลิฟอร์เนียเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ไซต์อาจอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและอาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบการส่งออกหรือนำเข้าในประเทศอื่น ๆ คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกส่งออกซ้ำหรือถ่ายโอนข้อมูลทางเทคนิคใด ๆ ของสหรัฐฯที่ได้มาจาก บริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

บริษัท ตั้งอยู่ตามที่อยู่ในส่วนที่ 10.8 หากคุณอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียคุณสามารถรายงานข้อร้องเรียนไปยังหน่วยให้ความช่วยเหลือด้านการร้องเรียนของแผนกผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคของกรมกิจการผู้บริโภคของแคลิฟอร์เนียโดยติดต่อพวกเขาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ 400 R Street, Sacramento, CA 95814 หรือทางโทรศัพท์ที่ (800 ) 952-5210.

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสารระหว่างคุณและ บริษัท ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าคุณจะใช้ไซต์หรือส่งอีเมลถึงเราหรือว่า บริษัท โพสต์ประกาศบนไซต์หรือสื่อสารกับคุณทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญาคุณ (ก) ยินยอมที่จะรับการสื่อสารจาก บริษัท ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (b) ยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงการแจ้งการเปิดเผยและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ บริษัท ให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวจะตอบสนองหากเป็นในรูปแบบเอกสาร

——————————————–

ข้อกำหนดทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว ชื่อหัวข้อในข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา คำว่า “รวม” หมายถึง “รวมถึงโดยไม่ จำกัด เพียง” หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีข้อบกพร่องและบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่ามีการแก้ไขเพื่อให้มีผลบังคับใช้และสามารถบังคับใช้ได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความสัมพันธ์ของคุณกับ บริษัท เป็นของผู้รับเหมาอิสระและไม่มีฝ่ายใดเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนของอีกฝ่าย ข้อกำหนดเหล่านี้และสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณในที่นี้ไม่สามารถมอบหมายทำสัญญารับมอบอำนาจหรือถ่ายโอนโดยคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท และการพยายามมอบหมายสัญญาช่วงการมอบอำนาจหรือการโอนใด ๆ ที่ละเมิดต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นโมฆะและ เป็นโมฆะ บริษัท สามารถกำหนดข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับผู้รับมอบหมาย

ความเป็นส่วนตัวของคุณโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
ข้อมูลลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์©. สงวนลิขสิทธิ์. เครื่องหมายการค้าโลโก้และเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่แสดงบนไซต์เป็นทรัพย์สินของเราหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราหรือได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมาย

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ไอโนเบิลคลินิกสาขาภูเก็ต (เกาะแก้ว) (เกาะแก้ว) 92 / 47-51 ถ. เทพกระษัตรีต. เกาะแก้วอ. เมืองจ. ภูเก็ต
อีเมล: info@inobleclinic.com

Website Terms of Use

Version 1.0

The www.inobleclinic.com website located at www.inobleclinic.com is a copyrighted work belonging to iNoble Clinic Co. Ltd. Certain features of the Site may be subject to additional guidelines, terms, or rules, which will be posted on the Site in connection with such features.

All such additional terms, guidelines, and rules are incorporated by reference into these Terms.

These Terms of Use described the legally binding terms and conditions that oversee your use of the Site. BY LOGGING INTO THE SITE, YOU ARE BEING COMPLIANT THAT THESE TERMS and you represent that you have the authority and capacity to enter into these Terms. YOU SHOULD BE AT LEAST 18 YEARS OF AGE TO ACCESS THE SITE. IF YOU DISAGREE WITH ALL OF THE PROVISION OF THESE TERMS, DO NOT LOG INTO AND/OR USE THE SITE.

These terms require the use of arbitration Section 10.2 on an individual basis to resolve disputes and also limit the remedies available to you in the event of a dispute. These Terms of Use were created with the help of the Terms Of Use Generator and the Privacy Policy Generator.

Access to the Site

Subject to these Terms. Company grants you a non-transferable, non-exclusive, revocable, limited license to access the Site solely for your own personal, noncommercial use.

Certain Restrictions. The rights approved to you in these Terms are subject to the following restrictions: (a) you shall not sell, rent, lease, transfer, assign, distribute, host, or otherwise commercially exploit the Site; (b) you shall not change, make derivative works of, disassemble, reverse compile or reverse engineer any part of the Site; (c) you shall not access the Site in order to build a similar or competitive website; and (d) except as expressly stated herein, no part of the Site may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means unless otherwise indicated, any future release, update, or other addition to functionality of the Site shall be subject to these Terms. All copyright and other proprietary notices on the Site must be retained on all copies thereof.

Company reserves the right to change, suspend, or cease the Site with or without notice to you. You approved that Company will not be held liable to you or any third-party for any change, interruption, or termination of the Site or any part.

No Support or Maintenance. You agree that Company will have no obligation to provide you with any support in connection with the Site.

Excluding any User Content that you may provide, you are aware that all the intellectual property rights, including copyrights, patents, trademarks, and trade secrets, in the Site and its content are owned by Company or Company’s suppliers. Note that these Terms and access to the Site do not give you any rights, title or interest in or to any intellectual property rights, except for the limited access rights expressed in Section 2.1. Company and its suppliers reserve all rights not granted in these Terms.

Third-Party Links & Ads; Other Users

Third-Party Links & Ads. The Site may contain links to third-party websites and services, and/or display advertisements for third-parties. Such Third-Party Links & Ads are not under the control of Company, and Company is not responsible for any Third-Party Links & Ads. Company provides access to these Third-Party Links & Ads only as a convenience to you, and does not review, approve, monitor, endorse, warrant, or make any representations with respect to Third-Party Links & Ads. You use all Third-Party Links & Ads at your own risk, and should apply a suitable level of caution and discretion in doing so. When you click on any of the Third-Party Links & Ads, the applicable third party’s terms and policies apply, including the third party’s privacy and data gathering practices.

Other Users. Each Site user is solely responsible for any and all of its own User Content. Because we do not control User Content, you acknowledge and agree that we are not responsible for any User Content, whether provided by you or by others. You agree that Company will not be responsible for any loss or damage incurred as the result of any such interactions. If there is a dispute between you and any Site user, we are under no obligation to become involved.

You hereby release and forever discharge the Company and our officers, employees, agents, successors, and assigns from, and hereby waive and relinquish, each and every past, present and future dispute, claim, controversy, demand, right, obligation, liability, action and cause of action of every kind and nature, that has arisen or arises directly or indirectly out of, or that relates directly or indirectly to, the Site. If you are a California resident, you hereby waive California civil code section 1542 in connection with the foregoing, which states: “a general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release, which if known by him or her must have materially affected his or her settlement with the debtor.”

Cookies and Web Beacons. Like any other website, www.inobleclinic.com uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

Disclaimers

The site is provided on an “as-is” and “as available” basis, and company and our suppliers expressly disclaim any and all warranties and conditions of any kind, whether express, implied, or statutory, including all warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title, quiet enjoyment, accuracy, or non-infringement. We and our suppliers make not guarantee that the site will meet your requirements, will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis, or will be accurate, reliable, free of viruses or other harmful code, complete, legal, or safe. If applicable law requires any warranties with respect to the site, all such warranties are limited in duration to ninety (90) days from the date of first use.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Limitation on Liability

To the maximum extent permitted by law, in no event shall company or our suppliers be liable to you or any third-party for any lost profits, lost data, costs of procurement of substitute products, or any indirect, consequential, exemplary, incidental, special or punitive damages arising from or relating to these terms or your use of, or incapability to use the site even if company has been advised of the possibility of such damages. Access to and use of the site is at your own discretion and risk, and you will be solely responsible for any damage to your device or computer system, or loss of data resulting therefrom.

To the maximum extent permitted by law, notwithstanding anything to the contrary contained herein, our liability to you for any damages arising from or related to this agreement, will at all times be limited to a maximum of fifty U.S. dollars (u.s. $50). The existence of more than one claim will not enlarge this limit. You agree that our suppliers will have no liability of any kind arising from or relating to this agreement.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Term and Termination. Subject to this Section, these Terms will remain in full force and effect while you use the Site. We may suspend or terminate your rights to use the Site at any time for any reason at our sole discretion, including for any use of the Site in violation of these Terms. Upon termination of your rights under these Terms, your Account and right to access and use the Site will terminate immediately. You understand that any termination of your Account may involve deletion of your User Content associated with your Account from our live databases. Company will not have any liability whatsoever to you for any termination of your rights under these Terms. Even after your rights under these Terms are terminated, the following provisions of these Terms will remain in effect: Sections 2 through 2.5, Section 3 and Sections 4 through 10.

Copyright Policy.

Company respects the intellectual property of others and asks that users of our Site do the same. In connection with our Site, we have adopted and implemented a policy respecting copyright law that provides for the removal of any infringing materials and for the termination of users of our online Site who are repeated infringers of intellectual property rights, including copyrights. If you believe that one of our users is, through the use of our Site, unlawfully infringing the copyright(s) in a work, and wish to have the allegedly infringing material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512(c)) must be provided to our designated Copyright Agent:

  • your physical or electronic signature;
  • identification of the copyrighted work(s) that you claim to have been infringed;
  • identification of the material on our services that you claim is infringing and that you request us to remove;
  • sufficient information to permit us to locate such material;
  • your address, telephone number, and e-mail address;
  • a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable material is not authorized by the copyright owner, its agent, or under the law; and
  • a statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are either the owner of the copyright that has allegedly been infringed or that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

Please note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512(f), any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

General

These Terms are subject to occasional revision, and if we make any substantial changes, we may notify you by sending you an e-mail to the last e-mail address you provided to us and/or by prominently posting notice of the changes on our Site. You are responsible for providing us with your most current e-mail address. In the event that the last e-mail address that you have provided us is not valid our dispatch of the e-mail containing such notice will nonetheless constitute effective notice of the changes described in the notice. Any changes to these Terms will be effective upon the earliest of thirty (30) calendar days following our dispatch of an e-mail notice to you or thirty (30) calendar days following our posting of notice of the changes on our Site. These changes will be effective immediately for new users of our Site. Continued use of our Site following notice of such changes shall indicate your acknowledgement of such changes and agreement to be bound by the terms and conditions of such changes. Dispute Resolution. Please read this Arbitration Agreement carefully. It is part of your contract with Company and affects your rights. It contains procedures for MANDATORY BINDING ARBITRATION AND A CLASS ACTION WAIVER.

Applicability of Arbitration Agreement. All claims and disputes in connection with the Terms or the use of any product or service provided by the Company that cannot be resolved informally or in small claims court shall be resolved by binding arbitration on an individual basis under the terms of this Arbitration Agreement. Unless otherwise agreed to, all arbitration proceedings shall be held in English. This Arbitration Agreement applies to you and the Company, and to any subsidiaries, affiliates, agents, employees, predecessors in interest, successors, and assigns, as well as all authorized or unauthorized users or beneficiaries of services or goods provided under the Terms.

Notice Requirement and Informal Dispute Resolution. Before either party may seek arbitration, the party must first send to the other party a written Notice of Dispute describing the nature and basis of the claim or dispute, and the requested relief. A Notice to the Company should be sent to: ไอโนเบิ้ลคลินิก สาขาภูเก็ต(เกาะแก้ว) (Kohkaew) 92/47-51 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต . After the Notice is received, you and the Company may attempt to resolve the claim or dispute informally. If you and the Company do not resolve the claim or dispute within thirty (30) days after the Notice is received, either party may begin an arbitration proceeding. The amount of any settlement offer made by any party may not be disclosed to the arbitrator until after the arbitrator has determined the amount of the award to which either party is entitled.

Arbitration Rules. Arbitration shall be initiated through the American Arbitration Association, an established alternative dispute resolution provider that offers arbitration as set forth in this section. If AAA is not available to arbitrate, the parties shall agree to select an alternative ADR Provider. The rules of the ADR Provider shall govern all aspects of the arbitration except to the extent such rules are in conflict with the Terms. The AAA Consumer Arbitration Rules governing the arbitration are available online at adr.org or by calling the AAA at 1-800-778-7879. The arbitration shall be conducted by a single, neutral arbitrator. Any claims or disputes where the total amount of the award sought is less than Ten Thousand U.S. Dollars (US $10,000.00) may be resolved through binding non-appearance-based arbitration, at the option of the party seeking relief. For claims or disputes where the total amount of the award sought is Ten Thousand U.S. Dollars (US $10,000.00) or more, the right to a hearing will be determined by the Arbitration Rules. Any hearing will be held in a location within 100 miles of your residence, unless you reside outside of the United States, and unless the parties agree otherwise. If you reside outside of the U.S., the arbitrator shall give the parties reasonable notice of the date, time and place of any oral hearings. Any judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction. If the arbitrator grants you an award that is greater than the last settlement offer that the Company made to you prior to the initiation of arbitration, the Company will pay you the greater of the award or $2,500.00. Each party shall bear its own costs and disbursements arising out of the arbitration and shall pay an equal share of the fees and costs of the ADR Provider.

Additional Rules for Non-Appearance Based Arbitration. If non-appearance based arbitration is elected, the arbitration shall be conducted by telephone, online and/or based solely on written submissions; the specific manner shall be chosen by the party initiating the arbitration. The arbitration shall not involve any personal appearance by the parties or witnesses unless otherwise agreed by the parties.

Time Limits. If you or the Company pursues arbitration, the arbitration action must be initiated and/or demanded within the statute of limitations and within any deadline imposed under the AAA Rules for the pertinent claim.

Authority of Arbitrator. If arbitration is initiated, the arbitrator will decide the rights and liabilities of you and the Company, and the dispute will not be consolidated with any other matters or joined with any other cases or parties. The arbitrator shall have the authority to grant motions dispositive of all or part of any claim. The arbitrator shall have the authority to award monetary damages, and to grant any non-monetary remedy or relief available to an individual under applicable law, the AAA Rules, and the Terms. The arbitrator shall issue a written award and statement of decision describing the essential findings and conclusions on which the award is based. The arbitrator has the same authority to award relief on an individual basis that a judge in a court of law would have. The award of the arbitrator is final and binding upon you and the Company.

Waiver of Jury Trial. THE PARTIES HEREBY WAIVE THEIR CONSTITUTIONAL AND STATUTORY RIGHTS TO GO TO COURT AND HAVE A TRIAL IN FRONT OF A JUDGE OR A JURY, instead electing that all claims and disputes shall be resolved by arbitration under this Arbitration Agreement. Arbitration procedures are typically more limited, more efficient and less expensive than rules applicable in a court and are subject to very limited review by a court. In the event any litigation should arise between you and the Company in any state or federal court in a suit to vacate or enforce an arbitration award or otherwise, YOU AND THE COMPANY WAIVE ALL RIGHTS TO A JURY TRIAL, instead electing that the dispute be resolved by a judge.

Waiver of Class or Consolidated Actions. All claims and disputes within the scope of this arbitration agreement must be arbitrated or litigated on an individual basis and not on a class basis, and claims of more than one customer or user cannot be arbitrated or litigated jointly or consolidated with those of any other customer or user.

Confidentiality. All aspects of the arbitration proceeding shall be strictly confidential. The parties agree to maintain confidentiality unless otherwise required by law. This paragraph shall not prevent a party from submitting to a court of law any information necessary to enforce this Agreement, to enforce an arbitration award, or to seek injunctive or equitable relief.

Severability. If any part or parts of this Arbitration Agreement are found under the law to be invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, then such specific part or parts shall be of no force and effect and shall be severed and the remainder of the Agreement shall continue in full force and effect.

Right to Waive. Any or all of the rights and limitations set forth in this Arbitration Agreement may be waived by the party against whom the claim is asserted. Such waiver shall not waive or affect any other portion of this Arbitration Agreement.

Survival of Agreement. This Arbitration Agreement will survive the termination of your relationship with Company.

Small Claims Court. Nonetheless the foregoing, either you or the Company may bring an individual action in small claims court.

Emergency Equitable Relief. Anyhow the foregoing, either party may seek emergency equitable relief before a state or federal court in order to maintain the status quo pending arbitration. A request for interim measures shall not be deemed a waiver of any other rights or obligations under this Arbitration Agreement.

Claims Not Subject to Arbitration. Notwithstanding the foregoing, claims of defamation, violation of the Computer Fraud and Abuse Act, and infringement or misappropriation of the other party’s patent, copyright, trademark or trade secrets shall not be subject to this Arbitration Agreement.

In any circumstances where the foregoing Arbitration Agreement permits the parties to litigate in court, the parties hereby agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located within Netherlands County, California, for such purposes.

The Site may be subject to U.S. export control laws and may be subject to export or import regulations in other countries. You agree not to export, re-export, or transfer, directly or indirectly, any U.S. technical data acquired from Company, or any products utilizing such data, in violation of the United States export laws or regulations.

Company is located at the address in Section 10.8. If you are a California resident, you may report complaints to the Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Product of the California Department of Consumer Affairs by contacting them in writing at 400 R Street, Sacramento, CA 95814, or by telephone at (800) 952-5210.

Electronic Communications. The communications between you and Company use electronic means, whether you use the Site or send us emails, or whether Company posts notices on the Site or communicates with you via email. For contractual purposes, you (a) consent to receive communications from Company in an electronic form; and (b) agree that all terms and conditions, agreements, notices, disclosures, and other communications that Company provides to you electronically satisfy any legal obligation that such communications would satisfy if it were be in a hard copy writing.

Entire Terms. These Terms constitute the entire agreement between you and us regarding the use of the Site. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms shall not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. The word “including” means “including without limitation”. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable, the other provisions of these Terms will be unimpaired and the invalid or unenforceable provision will be deemed modified so that it is valid and enforceable to the maximum extent permitted by law. Your relationship to Company is that of an independent contractor, and neither party is an agent or partner of the other. These Terms, and your rights and obligations herein, may not be assigned, subcontracted, delegated, or otherwise transferred by you without Company’s prior written consent, and any attempted assignment, subcontract, delegation, or transfer in violation of the foregoing will be null and void. Company may freely assign these Terms. The terms and conditions set forth in these Terms shall be binding upon assignees.

Your Privacy. Please read our Privacy Policy.

Copyright/Trademark Information. Copyright ©. All rights reserved. All trademarks, logos and service marks displayed on the Site are our property or the property of other third-parties. You are not permitted to use these Marks without our prior written consent or the consent of such third party which may own the Marks.

Contact Information

Address: ไอโนเบิ้ลคลินิก สาขาภูเก็ต(เกาะแก้ว) (Kohkaew) 92/47-51 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Email: info@inobleclinic.com